Програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия
СЪВМЕСТНИ МЕРКИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия
СЪВМЕСТНИ МЕРКИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програма Interreg-IPA CBC България – Сърбия
СЪВМЕСТНИ МЕРКИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
Previous
Next
Цел на проекта:

Целта на проекта е подобри капацитета на партньорите по проекта по отношение на инфраструктурата, оборудването, ноухау и публичната подкрепа за предотвратяване и смекчаване на последиците от наводнения при бедствия на местно ниво и на трансгранично равнище.

Партньори по проекта:

Община Княжевац (Сърбия) – водещ партньор

Община Рила (България) – PP2

За партньорите по проекта:

Община Княжевац обхваща площ от 1.202 км². Територията на община Княжевац е разположена по границата с Република България. Този регион е географски и исторически известен като Timocka krajina. Княжевац принадлежи към област Зайчар. Има 85 населени места, включително докато 31 491 жители, най-вече (58%) в град Княжевац. Населението в селата е намаляло значително през последните 30 години. Общината е звено на местното самоуправление. Местното самоуправление е правото на гражданите да управляват обществени дела от общ и общ интерес за местното население. Общинските органи са: общинско събрание, президент на общината, общински съвет и общинска администрация. Общината организира работни места и управлява обществените дела в тяхната юрисдикция и интереси за местното население. Компетентни органи в община Княжевац приеха (наред с останалите): Програмата за опазване на околната среда в община Княжевац за периода 2016 – 2020; Стратегия за устойчиво развитие на община Княжевац за периода 2010-2020 г .; Стратегия за развитие на селските райони 2010-2020. Общинските стратегически документи определят посоката на развитие и приоритетите за развитие.

Област: Zaječar

Имейл: knjazevac@knjazevac.rs

Уебсайт: www.knjazevac.rs

Община Рила е разположена в югоизточната област Кюстендил, Република България. Административен център е град Рила. Общината обхваща площ от 361 квадратни километра (139 кв. Мили), от които 54,84% са гори и само 19,3% са обработваеми. Град Рила е административен център на община Рила. Община Рила е юридическото лице, упълномощено по закон да управлява частта от българската територия, където ще се изпълнява проектът. Като такъв, компетентният публичен орган е да управлява изпълнението на проекта и да гарантира наличието на необходимите ресурси. Според LSGLAA (чл. 44), кметът на общината организира изпълнението на дългосрочни програми и на решенията на общинския съвет. Като местна власт общината има собствено задължение за планиране и развитие на икономиката на общината, социалната политика, обществената инфраструктура и др. опазването и устойчивото управление на околната среда и местните екосистеми е основен приоритет в общинския план.

Област – Кюстендил

Имейл: rila.municiality.cbc@gmail.com

Уебсайт: www.grad-rila.bg

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.
Интернет-страницата е създадена и поддържана с помощта на Европейската унисея чрез Интеррег-ИПА ЦБЦ програма Българска-Сърбия, CCI бр. 2014TC16I5CB007. Съдържа тази уеб страница, която е отговорност е отговорност на общината Княжевац и община Рила и ни на кой начин не се отразява ставото европейско уние или Управляващо тяло Програма.

Copyright 2020. All right reserved.

Develop and design Petica print

Scroll Up